จัดส่งฟรี! เมื่อยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ตัดรอบจัดส่งทุก 11:30 น.

ภาษาไทย
  • ภาษาไทย
  • English
  • 日本語
ตะกร้าสินค้า (0)


นโยบายการรับประกัน/เปลี่ยน/คืนสินค้า

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมใช้แล้ว โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ


รับประกันข้อบกพร่องขั้นต้น 30 วัน

บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อเมื่อได้ตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดและสมบูรณ์แล้วเท่านั้น แต่เพื่อรับประกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดจากขนส่ง หรือข้อบกพร่องที่ไม่สามารถเข้าถึง

บริษัทฯจะรับประกันการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 30 วันหลังจากสินค้าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้า

หากสินค้าที่จะทำการเปลี่ยนให้ไม่มีสต๊อก บริษัทฯยินดีรับคืนสินค้าและคืนเป็นเงินค่าสินค้าแทน
※สินค้า JUNK หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายรับประกันคุณภาพไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันนี้

 

ขอบเขตการรับประกัน


สินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ จะทำการรับประกันตามเงื่อนไขเฉพาะที่ใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทฯพิจารณาว่าไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับประกันอันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธืในการรับประกันสินค้าแม้จะอยู่ในช่วงของการรับประกันก็ตาม


1) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายของสินค้าที่ขายเป็น “สินค้า JUNK หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายรับประกันคุณภาพ
2) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากรายละเอียดในการออกแบบโปรแกรมซอฟแวร์ หรือเครื่องจักรของลูกค้าเอง
3) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเงื่อนไข สิ่งแวดล้อม วิธีการใช้งานหรือการเก็บรักษาที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
4) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการถอดเปลี่ยนอะไหล่ การดัดแปลง การซ่อมแซมที่โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จากบริษัทฯ
5) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการเสื่อมไปของอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ฟิวส์ เป็นต้น
6) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายที่มาจากเหตุผลที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานทางเทคโนโลยีได้ ในขณะที่ทำการส่งมอบจากบริษัทฯ
7) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบจากกรณีที่มีสาเหตุอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องออกไป (ความเสียหายต่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ การสูญเสียโอกาส กำไรที่สูญเสีย ฯลฯ ) หรือการชดเชยความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุดของสินค้า
※เงื่อนไขการใช้งาน
กรุณานำสินค้าไปใช้งานในจุดที่จะไม่ทำให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้แม้ว่าสินค้าของบริษัทฯจะเกิดการชำรุดหรือความผิดปกติขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ขอให้ใช้งานสินค้าของบริษัทฯพร้อมกับระบบที่มีการสำรองหรือที่มีการป้องกันความผิดพลาดที่อยู่นอกตัวสินค้าของบริษัทฯเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นด้วย

・ค่าขนส่งกรณีการรับประกันสินค้า
ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการโอนเงินในกรณีที่อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ

 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเป็นของเสียหรือชำรุดภายในขอบเขตการรับประกัน


กำหนดเวลาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า : ภายใน 1 เดือนหลังส่งมอบสินค้า
ค่าขนส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้า      : บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน            : บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ


※บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรณีที่เป็นความต้องการของลูกค้าเท่านั้น
※กรณีที่บริษัทฯไม่มีสินค้าเปลี่ยน จะขอให้ส่งคืนสินค้ากลับ และโอนเป็นเงินคืนแก่ลูกค้าต่อไป