จัดส่งฟรี! เมื่อยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ตัดรอบจัดส่งทุก 11:30 น.

日本語
  • ภาษาไทย
  • English
  • 日本語
カート (0)


返金ポリシー

เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

・ ในกรณีที่สินค้าเป็นของเสียหรือชำรุดภายในขอบเขตการรับประกัน

กำหนดเวลาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า: ภายใน 1 เดือนหลังส่งมอบสินค้า
ค่าขนส่งเปลี่ยนหรือคืนสินค้า: บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน: บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ
※บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรณีที่เป็นความต้องการของลูกค้าเท่านั้น
※กรณีที่บริษัทฯไม่มีสินค้าให้เปลี่ยน จะขอให้ส่งคืนสินค้ากลับและโอนเป็นเงินคืนแก่ลูกค้าต่อไป

・ ขอบเขตการรับประกัน

ขอบเขตการรับประกันสินค้ากำหนดให้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯพิจารณาว่าไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับประกันอันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธืในการรับประกันสินค้าแม้จะอยู่ในช่วงของการรับประกันก็ตาม
1) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายของสินค้าที่ขายเป็น “สินค้าประเภท JUNK หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายรับประกันคุณภาพ”
2) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากรายละเอียดในการออกแบบโปรแกรมซอฟแวร์ หรือเครื่องจักรของลูกค้าเอง
3) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเงื่อนไข สิ่งแวดล้อม วิธีการใช้งานหรือการเก็บรักษาที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
4) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการถอดเปลี่ยนอะไหล่ การดัดแปลง การซ่อมแซมที่โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จากบริษัทฯ
5) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการเสื่อมไปของอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ฟิวส์ เป็นต้น
6) การชำรุด มีตำหนิ หรือมีความเสียหายที่มาจากเหตุผลที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานทางเทคโนโลยีได้ ในขณะที่ทำการส่งมอบจากบริษัทฯ
7) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบจากกรณีที่มีสาเหตุอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องออกไป (ความเสียหายต่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ การสูญเสียโอกาส กำไรที่สูญเสีย ฯลฯ ) หรือการชดเชยความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชำรุดของสินค้า
※เงื่อนไขการใช้งาน
กรุณานำสินค้าไปใช้งานในจุดที่จะไม่ทำให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้แม้ในกรณีที่สินค้าของบริษัทฯจะเกิดการชำรุดหรือความผิดปกติขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ขอให้ใช้งานสินค้าของบริษัทฯพร้อมกับระบบที่มีการสำรองหรือที่มีการป้องกันความผิดพลาดที่อยู่นอกตัวสินค้าของบริษัทฯเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นด้วย