T-51HF 220V 360-440Hz 4-20mA 電力管理用計器 周波数トランスデューサ ,Signal Converter,MITSUBISHI

ราคาปกติ 1,440.00 ฿

ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน
1

Product No.117-589

2015年1月製


ภาษาไทย th