Free shipping! on orders over 1,000THB Online order cut off time is 11:30 AM

English
  • ภาษาไทย
  • English
  • 日本語
Cart (0)


Terms of service

1. การใช้งาน

ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ (http://www.thai.fakiki.com ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ล่วงหน้า โดยจะสามารถเข้าใช้ได้เฉพาะกรณีที่ตอบรับว่าเห็นด้วยเท่านั้น
บริษัท เอฟไอที ไทย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาศึกษาข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกนี้ล่วงหน้า ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ เป็นต้น

 

2. ข้อห้ามปฏิบัติ

การกระทำดังต่อไปนี้ เป็นข้อห้ามปฏิบัติเมื่อใช้เว็บไซต์
(1) การกระทำที่เป็นการละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
(2) การกระทำที่ก่อให้หรืออาจก่อให้เกิดการเสียประโยชน์หรือความเสียหายต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
(3) การกระทำที่ขัดหรืออาจเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) การกระทำผิดทางอาชญากรรม หรือการกระทำที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาชญากรรม หรือการกระทำที่อาจนำไปสู่การกระทำดังกล่าว
(5) การกระทำที่มีวัตถุประสงค์ในการขายหรือการหาผลกำไร หรือการกระทำที่เป็นการเตรียมการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
(6) การกระทำที่เป็นการแจ้งหรือการยื่นเอกสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น การขึ้นทะเบียนด้วยอีเมลของผู้อื่น เป็นต้น
(7) การใช้หรือการให้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น โปรแกรมที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(8) การกระทำอื่นใดที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
(9) การกระทำอื่นๆที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯอาจทำการลบการกระทำต้องห้ามทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า แต่บริษัทฯไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์นี้ได้อย่างตลอดเวลา

 

3. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทฯ หรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ดังนั้น ไม่อนุญาตให้ใช้งาน (การสำเนา การปลอมแปลง การแจกจ่าย และอื่นๆ) ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เช่น การใช้ส่วนตัว เป็นต้น
กรณีที่บริษัทฯส่งอีเมลถึงลูกค้า ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในอีเมลจะถือเป็นของบริษัทฯ ดังนั้น ห้ามทำการโอนย้าย หรือพิมพ์ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริษัทฯขอแจ้งสิทธิให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯได้รับในกรณีที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมหรือตอบรับแบบสอบถามหรือแคมเปญในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯสามารถที่จะนำใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ยกเว้นส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
เครื่องหมายการค้า (เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ) ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ เป็นของบริษัทฯหรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ดังนั้น ห้ามนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯมีความรอบคอบในการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการจัดการข้อมูลก็ตาม แต่บริษัทฯไม่ได้รับประกันถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านั้น
บริษัทฯอาจหยุดหรือยกเลิกการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกี่ยวกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง และเกี่ยวกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเขียนข้อมูลโดยบุคคลที่สาม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การพูด การส่งอีเมล เป็นต้น เหล่านั้น (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าเนื่องจากการเกิดปัญหาระหว่างลูกค้าด้วยกัน)

 

5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯสัญญาว่าจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
https://thai.fakiki.com/policies/privacy-policy

 

6. คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่แนะนำในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯขอแนะนำให้ใช้browserที่เป็นปัจจุบันเมื่อต้องการเข้าชมเว็บไซต์นี้ หากใช้browserเวอร์ชั่นเก่า อาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้

 

7. ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัทฯขออนุญาตไม่รับแนวคิด ไอเดียหรือข้อเสนอแนะอื่นใด (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อเสนอแนะ") ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดและอื่นๆ จากลูกค้าของบริษัทฯ
ก่อนอื่น ขอเรียนขี้แจงทำความเข้าใจล่วงหน้าว่า กรณีมีการส่งข้อเสนอแนะใดๆมานั้น ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น
・ บริษัทฯไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเหล่านั้น
・ บริษัทฯไม่ถือเป็นความรับผิดชอบในการพิจารณา หรือประเมินใดๆเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเหล่านั้น
・ กรณีที่บริษัทฯมีไอเดียในการพัฒนาที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางส่วนกับของข้อเสนอแนะจากลูกค้า บริษัทฯถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าทั้งสิ้น

 

8. การลิงค์เว็บไซต์

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากเนื้อหาที่ถูกนำไปใช้หรือถูกเชื่อมโยงไปโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลิงค์เว็บไซต์")
บริษัทฯอนุญาตให้สามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ได้อย่างอิสระ แต่บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ลิงค์ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป (เช่น ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม) หรือวิธีการเชื่อมโยงที่ไม่เหมาะสม

 

9. Cookie

เว็บไซต์นี้ อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "คุกกี้ (Cookie)" เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
(1) เพื่อที่จะใช้เว็บไซต์นี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์นี้อึกครั้งหนึ่ง
(2) เพื่อวัดและวิเคราะห์สถานะการใช้งานของเว็บไซต์นี้
เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเนื้อหาที่สร้าง Cookie ออกมา Cookieดังกล่าวนี้จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ทั้งนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวลูกค้าได้เป็นการส่วนตัว
ลูกค้าสามารถปฏิเสธที่จะรับ Cookie ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้บางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้

* เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์
บางส่วนของเว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ (Analytic) เพื่อให้บริการข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์นี้ โปรดศึกษาได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้
Google Analytics
https://policies.google.com/